Voorwaarden voor aanmelding

 

BIKUDAK-branche

CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven is van toepassing.

De werknemer heeft een functie die is opgenomen in bijlage 1 van de CAO BIKUDAK. Indien de arbeidsovereenkomst bij aanmelding korter dan een jaar heeft geduurd, beslist het bestuur over toelating tot de activiteiten van B² transities.

De werkgever draagt premies af aan het Sociaal Fonds BIKUDAK.

De werkgever heeft zich aangemeld als deelnemend bedrijf binnen B² transities en zal voldoen aan de daaraan verbonden financiële verplichtingen.

Het bestuur van B² transities behoudt zich het recht om af te wijken van het reglement en/of een bindend besluit te nemen.


Criteria bij aanmelding

 

Bij dreigende arbeidsongeschiktheid

Er dreigt voortijdige uitval uit het arbeidsproces in de huidige functie bij de werkgever.

De dreigende uitval wordt ingezien door zowel werkgever als werknemer en wordt ondersteund door een medische verklaring (FML, PAGO, PMO, DIA).

Er kan al uitval hebben plaatsgevonden, werknemers kunnen in het eerste ziektejaar zitten; voor deze categorie is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing.
B2 transities neemt geen verplichtingen van de werkgever over uit deze wet.

Eerste moment van toetreden tot B2 transities is het moment dat onderbouwd kan worden dat uitval dreigt, inzet is erop gericht om toe te treden voordat uitval zich voordoet.

Laatste moment van toetreden tot B2 transities is een half jaar na ingang arbeidsongeschiktheid.